Hur minskar man kväve i marken?

Överskott av kväve i marken kan leda till minskad aktivitet bland markmikrober
Överskott av kväve i marken kan leda till minskad aktivitet bland markmikrober, vilket minskar koldioxidproduktionen och i slutändan växtproduktiviteten.

Överskott av kväve i marken kan leda till minskad aktivitet bland markmikrober, vilket minskar koldioxidproduktionen och i slutändan växtproduktiviteten. För mycket kväve ökar också möjligheten att vissa nitrater kan komma in i grundvattnet eller komma in i en närliggande vattenförekomst. Även om det inte är lika lätt att minska mängden kväve i din jord som att lägga till en jordtillägg, kräver det mer tid än ansträngning.

1

Dra ut eller skär av befintliga växter som växer där du vill minska jordens kväveinnehåll. Raka upp och ta bort växterna från platsen för att kompostera någon annanstans. Detta tar ut kvävet ur kvävekretsloppet på den befintliga platsen och minskar därmed nettokvävet.

2

Bearbeta jorden och plantera området med potatis eller ett litet korn som havre. Undvik att plantera baljväxter som klöver eller ärter, som skulle tillföra kväve till jorden. Huvudmålet med denna plantering är att dra ut kväve ur jorden; räkna inte med att få en bra skörd.

3

Låt växterna mogna, skär ner dem och ta bort växtmaterialet från området. Då borde din jord ha betydligt mindre kväve än vad den gjorde tidigare.